20-02-2019 09:00

Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca zawodowy?

Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca zawodowy?

Kierowca zawodowy do prawidłowego wykonywania zawodu musi posiadać szereg różnych dokumentów. Wymagane zaświadczenia, są potwierdzeniem spełnienia określonych wymagań i obowiązków. Nie wszystkie dokumenty są bezpośrednio potrzebne kierowcy. Część z nich powinna być przechowywana w firmie u pracodawcy.

Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca?

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, kierowca jest zobowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, a ponadto:

1) w transporcie drogowym osób:

a) przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie i formularz jazdy lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy,

b) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie,

c) przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz jazdy,

d) oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana;

2) w transporcie drogowym rzeczy - dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także:

a) odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym,

b) dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,

c) świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP),

d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

e) wymagane przy przewozie żywych zwierząt,

f) dokumenty wymagane przy przewozie odpadów,

g) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany;

3) w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest wymagane.

1b. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego przewoźnika kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany ponadto mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1, jeżeli jest wymagana.

2. Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych w ust. 1, wypis zaświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 10.

3. Przedsiębiorca lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, wykonujący przewozy na potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty.

4. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję.

Jakie dokumenty wymagane są podczas kontroli drogowej?

Przepisy prawa o ruchu drogowym decydują o tym, jakie dokumenty powinien pokazać kierowca podczas kontroli drogowej. Obowiązkowe są oczywiście: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz ubezpieczenie OC. Ponadto wymagane są również dokumenty związane z pracą przewoźnika, czyli wypis z licencji, karta opłat za przejazd po drogach krajowych oraz zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie - prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz kartę kierowcy).

Ładuję...