Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Klientów stron internetowych serwisu internetowego pod adresem domeny: http://znajdzkierowce.eu/ („Serwis") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu jest właściciel i operator Serwisu - Biotrans Cezary Kubacki, adres: Kleczew 62-540, Szkolna, nr 17, NIP 665-28-27-289, REGON: 301909980 („Biotrans”).

 

 1. Biotrans przetwarza dane przekazywane przez Klientów Serwisu tylko i wyłącznie w celu
  i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności
  w zakresie niezbędnym do zawierania i realizacji umów za pośrednictwem Serwisu
  oraz
  świadczenia innych usług, określonych w Regulaminie. Przewiduje się następujące kategorie odbiorców danych: podmioty współpracujące z Biotrans w celu należytego działania Serwisu.

 

 1. Biotrans może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów Serwisu niezbędne
  do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego umów zawieranych w Serwisie oraz usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi, jeśli są niezbędne we wskazanym celu:

 1. nazwisko i imiona Klienta;

 2. adres zameldowania na pobyt stały;

 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b

 4. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;

 5. adresy elektroniczne Klienta;

 6. numery telefonów Klienta.

 

 1. Biotrans może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;

 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;

 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
  z usług świadczonych drogą elektroniczną;

 4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 1. Biotrans przechowuje dane osobowe Klientów Serwisu jedynie przez okres niezbędny do realizowania umów oraz świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi
  z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe
  Klientów w zostają usunięte
  z systemów.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne
  do podjęcia odpowiednich działań Serwisu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie.
  Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Klienta, którego dane
  te dotyczą, a ich przetwarzanie przez
  Biotrans zależy od uzyskania zgody Klienta.

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: Kleczew 62-540, Szkolna, nr 17, lub drogą mailową na adres: biotrans06@gmail.com.

 

 1. Przetwarzanie przez Biotrans danych osobowych Klientów odbywać się będzie zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

 

 1. Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Biotrans przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Biotrans zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe
  i informacje ujawnione przez Klientów Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

 

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Biotrans.

 

 1. Biotrans zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.

 

 1. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Serwisu prosimy kierować na adres e-mail: biotrans06@gmail.com

 

 

Ładuję...