Regulamin serwisu internetowego
Znajdź Kierowcę

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

 1. Właścicielem Serwisu jest Operator tj. Cezary Kubacki prowadzący działalność pod firmą Biotrans Cezary Kubacki.

 2. Serwis jest prowadzony przez Operatora i działa zgodnie z Regulaminem. Regulamin ma charakter regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin reguluje zasady korzystania z Serwisu i składa się na treść zawieranej w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o Usługi. Regulamin określa:

 1. rodzaje i zakres Usług, o których mowa w Regulaminie;

 2. warunki świadczenia Usług, w tym:

 • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator;

 • zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;

 1. warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi, o których mowa w Regulaminie;

 2. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług;

 3. zasady korzystania z Serwisu w tym prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z korzystania z Serwisu i Usług.

 1. Użytkownicy korzystający z Serwisu są zobowiązani do stosowania się do Regulaminu od chwili przystąpienia do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu, w szczególności z Usług lub uzyskując dostęp do Serwisu lub Usług, Użytkownik akceptuje Regulamin.

 

 

Art. 2

 1. Serwis stanowi internetową platformę pośredniczącą między osobami oferującymi zatrudnienie lub zlecanie usług dla kierowców oraz kierowcami poszukującymi zleceń lub pracy.

 2. W Serwisie dostępne są następujące Usługi:

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń

 2. Udostępnianie Treści

 3. Usługi Kontaktowe

 4. Wyszukiwarka

 1. Usługi są bezpłatne.

 

Art. 3

Dane Operatora są następujące:

 1. firma: Biotrans Cezary Kubacki

 2. siedziba i adres: Kleczew 62-540, Szkolna, nr 17,

 3. NIP: 76652827289

 4. REGON: 301909980

 5. Rejestr: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 6. telefon: +48 603 437 666

 7. adres mailowe: biotrans06@gmail.com

 8. adresy stron internetowych: http://znajdzkierowce.eu/

 

Słownik pojęć

Art. 4

Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin niniejszy dokument, zamieszczony pod adresem Serwisu, tj. regulamin Serwisu regulujący kwestie, o których mowa w art. 1 ust.2 Regulaminu,

 2. Serwis system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny http://znajdzkierowce.eu/ zawierający wszystkie udostępniane przez Operatora funkcje Serwisu, w tym Usługi, w szczególności witryna internetowa http://znajdzkierowce.eu/ wraz z podległym domenami i wszelkimi innymi elementami (w tym poddomeny, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), wtyczki społecznościowe, inne media, oprogramowanie),

 3. Operator – Cezary Kubacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biotrans Cezary Kubacki,

 4. Użytkownik każdy podmiot, który zgodnie z prawem może korzystać z Serwisu i zawierać umowy o Usługi i który przystępuje do korzystania z Serwisu, w tym z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu;

 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 6. Usługi - wskazane w Art. 2 ust. 2 Regulaminu usługi świadczone poprzez Serwis przez Operatora na rzecz Użytkowników tj. całokształt funkcjonalności Serwisu skierowanych do Użytkowników i stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Usługi stanowią dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym,

 7. Zamieszczanie Ogłoszeń – jedna z Usług, umożliwiająca Użytkownikom dodawanie w Serwisie ogłoszeń dotyczących zleceń lub pracy w charakterze kierowcy. Ogłoszenia w tym zakresie mogą być zamieszczane przez potencjalnych pracodawców i zleceniodawców jak i potencjalnych pracowników i zleceniobiorców,

 8. Wyszukiwarki – jedna z Usług umożliwiająca odnalezienie w Serwisie określonych Treści, w tym Ogłoszeń,

 9. Usługi Kontaktowe - Usługa o charakterze kontaktowym umożliwiająca bezpośredni kontakt między Użytkownikiem a Operatorem,

 10. Treści- cała zawartość merytoryczną Serwisu, w tym w szczególności informacje o Usługach i Operatorze,

 11. Udostępnianie Treści jedna z Usług pozwalająca Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami w ramach Serwisu,

 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.),

 13. Ustawa o prawa konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.),

 14. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.),

 

Zamieszczanie Ogłoszeń

Art. 5

 1. Usługa Zamieszczania Ogłoszeń umożliwia Użytkownikowi dodanie w Serwisie ogłoszenia dotyczącego poszukiwania zatrudnienia lub możliwości przyjęcia zlecenia usług w charakterze kierowcy lub powierzenia pracy lub zlecenia usługi kierowcy jako pracodawca lub zleceniodawca. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń niezgodnych z celem Serwisu tj. służących innemu celowi niż określony niniejszym ustępem.

 2. Opis ogłoszenia powinien być na tyle precyzyjny aby potencjalna druga strona mogła odpowiedzieć na takie ogłoszenie.

 3. Ogłoszenia w Serwisie będą zamieszczane na okres dwóch tygodni od dnia ich zamieszczenia. Przez ten okres będą dostępne w Serwisie poprzez możliwość zapoznania się z nimi przez Użytkowników, zaś po tym okresie wygasają.

 4. Ogłoszenia zawierające treści bezprawne lub sprzeczne z Regulaminem będą usuwane przez Operatora. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego ogłoszenia w każdym czasie.

 5. Umowa o Usługę Zamieszczanie Ogłoszenia zostaje zawarta z chwilą dodania ogłoszenia w Serwisie zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu, zaś zostaje rozwiązana z chwilą wygaśnięcia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 lub wraz z jego usunięciem, o którym mowa w ust 4.

 

Udostępnianie Treści

Art.6

 1. Udostępnianie Treści pozwala Użytkownikom zapoznawać się z Treściami w Serwisie, w tym z ogłoszeniami.

 2. Gdy Użytkownik publikuje treści lub informacje w Serwisie, w tym ogłoszenia zezwala wszystkim, w tym osobom niebędącym Użytkownikami Serwisu na uzyskiwanie dostępu do tych informacji i wykorzystywanie ich, a także na wiązanie tych informacji z Użytkownikiem.

Usługi kontaktowe

Art. 7

W ramach Usług o charakterze kontaktowym Operator udostępnia w Serwisie newsletter oraz Formularz Kontaktowy.

 

Wyszukiwarki

Art. 8

Wyszukiwarki pozwalają na wyszukanie Treści w Serwisie według podanych w Serwisie kryteriów.

 

Zasady korzystania z Serwisu

Art. 9

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników korzystających z Usług treści o charakterze bezprawnym.

W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach oferty treści

  1. naruszających prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku;

  2. naruszających prawa własności przemysłowej;

  3. celowo obrażających, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste;

  4. stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji;

  5. udostępniających w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowiące naruszenie tajemnic prawnie chronionych;

  6. zawierają treści pornograficzne;

  7. naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;

  8. których celem jest poniżanie, zawstydzanie, nękanie lub prześladowanie innych osób;

  9. stanowiących naruszenie prawa, w szczególności ogłoszeń, których przedmiot lub sposób wykonania jest zabroniony przez prawo, stanowi przestępstwo, nie może być przedmiotem prawnie skutecznej umowy lub jest w inny sposób bezprawny.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z treścią ogłoszenia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w ogłoszeniu oraz zdolność Użytkowników do realizacji umów zawartych w efekcie nawiązania kontaktu na podstawie ogłoszenia.

 2. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych umów.

 3. Stosownie do przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator:

(a) nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych,

(b) który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,

(c) który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu,

(d) nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych.

 

Odstąpienie od umowy

Art. 10

  1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę w Serwisie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi, w tym jej części.

  2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik nr 1 do Regulaminu.

  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

   2. o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,

 1. Operator informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

 

Reklamacje

Art. 11

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji dotyczącej Usług.

 2. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Operatora,

o których mowa w art. 3 Regulaminu.

 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis Usługi, przyczyna reklamacji.

 2. Operator rozpatruje reklamacje dotyczące Usług w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym terminie Operator poinformuje Użytkownika o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Użytkownika podanych w Serwisie lub zgłoszeniu reklamacyjnym.

 3. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 2-4 jest dla Użytkownika procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących Usług.

 

Zawieranie i rozwiązanie umowy o Usługi

Art. 12

Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej Umowa o Usługę jest zawierana z chwilą przystąpienia do korzystania z funkcjonalności Serwisu stanowiącej daną Usługę i rozwiązywania z chwilą zaprzestania takiego korzystania.

 

Wymaganie techniczne korzystania z Serwisu

Art.13

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i Usług Użytkownik powinien dysponować:

(a) połączeniem z siecią Internet;

(b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.

2. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Serwisu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

 

Postanowienia końcowe

Art. 14

  1. Serwis i czynności związane z zawieraniem umów w Serwisie są dostępne w języku polskim.

  2. Regulamin wraz z Załącznikami udostępniany jest Użytkownikowi w Serwisie przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i Załączników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.

  3. Regulamin wraz z Załącznikami jest integralną częścią umowy o Usługi zawieranej za pośrednictwem Serwisu.

  4. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

 1. mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;

 2. sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

 3. w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

 4. w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 1. Regulamin jak również Załączniki do Regulaminu mogą być zmienione przez Operatora. Udostępnienie zmienionego Regulaminu lub Załączników następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów o Usługi zawartych po takim udostępnieniu. W przypadku uznania za nieobowiązującą, nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część Regulaminu lub jakiegokolwiek Załącznika, pozostała część nadal ma moc obowiązującą.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawieranej w Serwisie oraz dotyczącej Usług 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w przypadku usług- zawarli Państwo umowę.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Cezarego Kubackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biotrans Cezary Kubacki, adres: Kleczew 62-540, Szkolna, nr 17, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-    Adresat Biotrans Cezary Kubacki, adres: Kleczew 62-540, Szkolna, nr 17

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy:

 • o świadczenie następującej Usługi

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

–   Data zawarcia umowy.................................................................

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)...................................................................

–   Adres konsumenta(-ów)..................................................................................

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).....................................................................................................

–   Data.............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Ładuję...